wonderful348

75 tekstów – auto­rem jest won­derful348.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 1 kwietnia 2019, 13:15

***

Nig­dy już nie do­wiesz się,
Jak wiele dla mnie znaczyłeś.
Nie uwierzyłbyś,
Ile łez wypłakałam,
A później łgałam
Niczym suka,
Że to os­tatni raz
Do Ciebie wracam.

Po­duszka moją je­dyną powierniczką
Dla wszys­tkich no­cy nieprzespanych,
Niemych krzyków i mok­rych policzków.

Nic to nie zmieni,
,,my" już skończeni.
Nie żałuję poz­na­nia Ciebie,
Po­mimo nies­pełnionych marzeń,
aby było nam jak w niebie.
Żal pozostanie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2019, 18:45

Kiedy idzie nam za łat­wo, cze­kam na iro­niczny odwet.. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2019, 15:32

Kolce

Przym­knięte oczy
Sa­mot­na łza
Po po­liczku spływa...

Kiedy umysł od­ma­wia posłuszeństwa,
Nie od­puszcza niemądrym myślom,

Różane łody­gi op­la­tać ser­ce zaczynają,
Kując, ro­bią rany.
Spo­koj­nie
- Krew nie leci
Prze­cież już daw­no zadbano,
Aby mar­mur ser­ducho zdobił. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 lutego 2019, 21:32

"Wiem jak trud­no jest wy­baczyć, odłóż ka­mień, po­daj dłoń"

- Ka­li ft Pawbeats 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 grudnia 2018, 14:55

* * *

Sto­py do­tykają zim­nej posadzki
Roz­puszczo­ne ciem­ne włosy
Opa­dające na biust
Mas­kując go idealnie
Czer­wo­ne lica
Pieką
Gęsia skórka na ra­mionach i brzuszku

Czu­jesz słony smak
Wo­dy z prysznica
Mie­szającej się z pa­roma łzami

A Ty się zastanawiasz
- Jak długo jeszcze
Za­nim poz­nasz siebie na nowo 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2018, 17:27

Upiór

Wkradł się pod skórę
Roz­gościł bezwstydnie.
Brud­ne bu­ciory na sto­le zostawił,
Płaszcz oka­pujący łza­mi - rzu­cił mi w ręce.
- Opiekuj się Nim!

Przeszedł przez ko­rytarz jeszcze,
Ro­zej­rzał się ponuro
I wes­tchnął ciężko.

Upiór zgniatał mo­je ser­ce
Ciągał za nitki
Krop­le czer­wo­ne spa­dały na ziemię.

- Idź, proszę, wy­noś się stąd!

Więc wyszedł,
Zos­ta­wiając brudy
za­bierając swo­je serce
i moje
W kieszeni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 listopada 2018, 19:40

27.09.2018

Proszę, po­wiedz mi,
Kiedy mnie pokochasz?

Kiedy dość znaczy Dość?
Proszę, po­wiedz mi,
Kiedy łzy nie znaczą nic?
Kiedy je­dyne, co znaczą
To bezsilność?
Prze­cież one nie mogą..
Ot tak, so­bie cieknąć
W nieskończoność

Proszę, wyk­rzycz mi, że
Nie zmienią nic,
Ani w Tobie,
Ani we mnie..

Wybacz,
Już nie mogę czekać..
Na­wet, jeśli łzy,
Cieknąć będą niezliczone
Wy­bacz, Proszę.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 21:44

,,[...] Z nią jest inaczej.
Ona we mnie wie­rzy. " 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2018, 21:40

* * *

Kto kocha, ten nie zaz­na spokoju.
Sa­mot­ne no­ce do­pa­dają każdego
Za­kocha­ne­go,
Kiedy do­pa­dać nie po­win­ny nigdy.

A Ci, którzy pra­cują u Wro­ga,
Będą tęsknić, nie za pieniądzem,
A za Rodziną, bo prze­cież ona naj­więcej znaczy,
A czy na pewno?

Po­wiesz, że mu­sisz pracować,
A ja pod­ważę by­cie Twoim Priorytetem,
Jak najgłup­sza gówniara.

Jeśli chcesz, mogę przy­pom­nieć To­bie,
Jak to kiedyś mówiłeś, że nig­dy nie poczuję
Two­jej nieobecności.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2018, 10:59
wonderful348

W trakcie szukania czegoś, czego nie da się znaleźć.

Zeszyty
  • Bawiące mnie – Zwyczaj­nie śmie­szne, na­wet jeśli smut­ne.

  • Ciekawe – In­te­resujące, ory­ginal­ne . 

  • Intymne – Głębsze, miłos­ne, po­budzające wyob­raźnię

  • Myśli – Da­je do myśle­nia

  • Prawdziwe – Życiowe

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 marca 2019, 16:50wonderful348 sko­men­to­wał tek­st ***

19 marca 2019, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

19 marca 2019, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

19 marca 2019, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

19 marca 2019, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

11 marca 2019, 15:44yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

11 marca 2019, 15:32wonderful348 do­dał no­wy tek­st Kiedy idzie nam za [...]

25 lutego 2019, 21:32wonderful348 do­dał no­wy tek­st Kolce

17 grudnia 2018, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]